skip to Main Content

Els tractaments de medicina estètica o tractaments mèdics estètics s’adapten al grau d’envelliment de cada persona. Per aconseguir uns resultats òptims, a la clínica mèdica estètica es planteja un pla de tractament segons l’edat, l’estat i la necessitat de cada pell i es combinen tractaments estètics i de medicina per tal de corregir els processos d’envelliment.

Back To Top